Allmenne vilkår

Det private aksjeselskapet Voldt er registrert i handelskammeret med nummer 31034646 og har sitt hovedkontor på Haarbos 16 (3953 HA) i Maarsbergen.

Artikkel 1 Definisjoner

I disse generelle vilkårene brukes følgende begreper med følgende betydninger, med mindre annet er uttrykkelig angitt: Tilbud: Alle skriftlige tilbud til kjøperen om levering av produkter fra selgeren, til hvilke disse vilkårene er uløselig knyttet. Voldt: Leverandør av produkter til kjøperen. Kjøper: En fysisk eller juridisk person som utøver en yrkesaktivitet eller driver virksomhet, og som inngår en fjernavtale med selgeren. Avtale: Salgsavtalen (fjernavtale) for salg og levering av produkter som kjøperen kjøper fra Voldt. Produkter: De produktene som tilbys av Voldt er biltilbehør og reservedeler til biler i bred forstand.

Artikkel 2 Anvendelse

Disse generelle vilkårene gjelder for hvert tilbud fra Voldt og hver avtale mellom Voldt og en kjøper, samt for hvert produkt som tilbys av Voldt. Før en avtale (på avstand) inngås, skal kjøperen få tilgang til disse generelle vilkårene. Hvis dette ikke er rimelig mulig, skal Voldt informere kjøperen om på hvilken måte kjøperen kan få tilgang til de generelle vilkårene, som i alle tilfeller er publisert på Voldts nettside, slik at kjøperen enkelt kan lagre disse generelle vilkårene på en varig databærer. I unntakstilfeller kan disse generelle vilkårene avvikes fra hvis dette er uttrykkelig avtalt skriftlig med Voldt. Disse generelle vilkårene gjelder også for tilleggs-, endrings- og oppfølgingsavtaler med kjøperen. Kjøperens eventuelle generelle og/eller kjøpsvilkår avvises uttrykkelig. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene er helt eller delvis ugyldige eller opphevet, skal de øvrige bestemmelsene i disse generelle vilkårene fortsette å gjelde, og den eller de ugyldige bestemmelsene skal erstattes med en bestemmelse med samme formål som den opprinnelige bestemmelsen. Uklarheter om innhold, tolkning eller situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene, skal bedømmes og forklares i samsvar med ånden i disse generelle vilkårene. Hvis det i disse generelle vilkårene henvises til ham/henne, skal dette også tolkes som en henvisning til det kvinnelige kjønn, hvis og i den grad det er relevant.

Artikkel 3 - Tilbudet

Alle tilbud fra Voldt er uforpliktende, med mindre annet er uttrykkelig angitt skriftlig. Hvis tilbudet er begrenset eller gjelder under spesielle betingelser, skal dette uttrykkelig angis i tilbudet. Et tilbud eksisterer ikke før det er registrert skriftlig. Voldts tilbud er uforpliktende. Voldt er kun bundet av tilbudet hvis kjøperens godkjennelse av tilbudet bekreftes skriftlig innen 30 dager eller hvis kjøperen allerede har betalt det beløpet som skal betales. Voldt har likevel rett til å nekte å inngå avtale med en potensiell kjøper hvis det er en gyldig grunn for det. Tilbudet inneholder en nøyaktig beskrivelse av produktet som tilbys med tilhørende priser. Beskrivelsen er så detaljert at kjøperen kan gjøre en god vurdering av tilbudet. Åpenbare feil eller feil i tilbudet kan ikke binde Voldt. Alle bilder og spesifikke opplysninger i tilbudet er kun veiledende og kan ikke danne grunnlag for erstatning eller oppløsning av avtalen (på avstand). Voldt kan ikke garantere at fargene på bildet nøyaktig samsvarer med de virkelige fargene på produktet. Leveringstider og -betingelser som er nevnt i Voldts tilbud er veiledende, og hvis de overskrides, gir de ikke kjøperen rett til oppløsning eller erstatning, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Et sammensatt tilbud forplikter ikke Voldt til å levere en del av varene som inngår i tilbudet, eller tilbudet til en del av den angitte prisen. Hvis og når det er et tilbud, gjelder dette ikke automatisk for gjentatte bestillinger. Tilbudene gjelder bare så lenge lageret varer og i henhold til bestillingsprinsippet.

Artikkel 4 - Inngåelse av avtalen

Avtalen inngås på det tidspunktet kjøperen har akseptert et tilbud fra Voldt ved å bestille det aktuelle produktet via e-post og/eller nettsted, og Voldt bekrefter denne bestillingen skriftlig til kunden. Voldt kan gi et tilbud via nettstedet. Hvis kjøperen har akseptert tilbudet ved å inngå en avtale med Voldt, skal Voldt bekrefte avtalen med kjøperen skriftlig, minst via e-post. Hvis aksepten avviker (på mindre punkter) fra tilbudet, er ikke Voldt bundet av det. Voldt er ikke bundet av et tilbud hvis kjøperen rimelig kunne forvente eller burde ha forstått at tilbudet inneholder en åpenbar feil eller skrivefeil. Kjøperen kan ikke gjøre noen rettigheter gjeldende på grunn av denne feilen eller skrivefeilen.

Artikkel 5 Gjennomføring av avtalen

Voldt skal gjennomføre avtalen med beste kunnskap og evne. Om og når god gjennomføring av avtalen krever det, har Voldt rett til å la tredjepart utføre visse arbeider etter eget skjønn. Kjøperen skal sørge for at all informasjon som Voldt anser som nødvendig, eller som kjøperen rimeligvis bør forstå som nødvendig for gjennomføringen av avtalen, blir levert til Voldt i tide. Hvis de nødvendige opplysningene ikke blir levert til Voldt i tide, har Voldt rett til å avbryte gjennomføringen av avtalen. Ved gjennomføringen av avtalen er Voldt ikke forpliktet eller bundet til å følge kjøperens instruksjoner hvis dette endrer avtalens innhold eller omfang. Hvis instruksjonene fører til merarbeid for Voldt, er kjøperen pliktig til å betale de ekstra eller ytterligere kostnadene i henhold til dette. Voldt kan kreve sikkerhet fra kjøperen eller full betaling på forhånd før avtalen blir gjennomført. Voldt er ikke ansvarlig for skade, uansett art, som har oppstått på grunn av at Voldt har basert seg på feilaktige og/eller ufullstendige opplysninger som er gitt av kjøperen, med mindre denne feilen eller ufullstendigheten var kjent for Voldt. Kjøperen erstatter Voldt for eventuelle krav fra tredjepart som lider av skade i forbindelse med gjennomføringen av avtalen og som kan henføres til kjøperen.

Artikkel 6 - Angrefrist

Ved levering av produkter: Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å avslutte avtalen uten å oppgi noen grunn innen 30 dager. Betenkningstiden starter dagen etter at forbrukeren eller en representant som forbrukeren har utpekt på forhånd og som næringsdrivende har fått kjennskap til, har mottatt produktet. Du har 14 dager på deg til å returnere produktet ditt etter avbestilling.

I løpet av betenkningstiden skal forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil bare pakke opp eller bruke produktet i den grad som kreves for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han utøver sin angrerett, skal han returnere produktet til selgeren med alle levert tilbehør og - om mulig - i opprinnelig tilstand og i original emballasje, i samsvar med de rimelige og klare instruksjonene som selgeren har gitt. Hvis forbrukeren ønsker å utøve sin angrerett, må han eller hun informere næringsdrivende om dette innen 30 dager etter at han eller hun har mottatt produktet.

Hvis forbrukeren ønsker å utøve sin angrerett, må han eller hun informere næringsdrivende om dette innen 30 dager etter at han eller hun har mottatt produktet.

Artikkel 7 Levering

Leveringsstedet er adressen som kjøperen har oppgitt til Voldt. Hvis oppstart, gjennomføring eller levering av avtalen blir forsinket på grunn av for eksempel at kjøperen ikke har gitt all etterspurt informasjon i tide, ikke samarbeider tilstrekkelig eller det oppstår forsinkelse på grunn av andre omstendigheter som Voldt ikke kan påvirke, har Voldt rett til en rimelig forlengelse av leveringstiden. Alle avtalte leveringsbetingelser er aldri dødelige betingelser. Kjøperen skal skriftlig varsle Voldt om at han eller hun er i forsinkelse og gi ham eller henne en rimelig frist for fortsatt levering. Kjøperen har ikke rett til erstatning på grunn av den forsinkelsen som oppstår. Kjøperen er forpliktet til å motta varene på det avtalte tidspunktet, selv om de tilbys tidligere eller senere enn avtalt. Hvis kjøperen nekter å motta leveransen eller forsømmer å gi informasjon eller instruksjoner som er nødvendige for leveransen, har Voldt rett til å lagre varene for kjøperens kostnad og risiko. Hvis varene leveres av Voldt eller en ekstern transportør, har Voldt rett til å belaste eventuelle leveringskostnader, med mindre annet er skriftlig avtalt. Disse faktureres separat, med mindre annet uttrykkelig er avtalt. Hvis Voldt trenger opplysninger fra kjøperen i forbindelse med gjennomføringen av avtalen, begynner leveringstiden først når kjøperen har stilt alle nødvendige opplysninger til rådighet for Voldt. Hvis Voldt har oppgitt en leveringstid, er denne veiledende. Lengre leveringstider gjelder for leveranser utenfor Nederland. Voldt har rett til å levere varene i deler, med mindre dette avviker fra avtalen eller hvis delleveransen mangler selvstendig verdi. Voldt har rett til å fakturere de leverte varene separat. Leveransene kan kun utføres hvis alle fakturaer er betalt, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Voldt forbeholder seg retten til å nekte levering hvis det er en velbegrunnet frykt for manglende betaling.

Artikkel 8 Emballasje og transport

Voldt forplikter seg overfor kjøperen å pakke varene som skal leveres på en korrekt måte og sikre dem på en måte som gjør at de når sin destinasjon i god stand ved normal bruk. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, skal alle leveranser inkludere merverdiavgift (MVA), emballasje og emballasjemateriale. Mottak av varer uten bemerkninger på fraktbrevet eller kvitteringen skal være bevis på at emballasjen var i god stand ved leveringstidspunktet.

Artikkel 9 Kontroll og reklamasjon

Kjøperen er pliktig til å undersøke eller få undersøkt de leverte varene ved levering eller overføring, men i alle tilfeller innen 24 timer etter mottak av de leverte varene, og kun pakke dem opp eller bruke dem i den grad som er nødvendig for å vurdere om produktet er til stede. I forbindelse med dette skal kjøperen undersøke om den leverte produktens kvalitet og kvantitet samsvarer med avtalen og om produktene oppfyller kravene som gjelder for dem i normale (kommersielle) forhold. Synlige feil eller mangler må skriftlig meldes til Voldt etter levering på thom@koff.nl. Hvis produktet skades på grunn av kjøperens uaktsomme håndtering, skal kjøperen være ansvarlig for eventuell verdiforringelse av produktet. Kjøperen er pliktig til å undersøke og informere seg om hvordan produktet skal brukes og ved personlig bruk teste produktet i samsvar med bruksanvisningen. Voldt tar ikke ansvar for kjøperens feilaktige bruk av produktet. Hvis en reklamasjon i henhold til foregående avsnitt gjøres i rett tid, skal kjøperen fortsatt betale for de kjøpte varene. Hvis kjøperen ønsker å returnere defekte varer, kan dette kun skje etter skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Voldt på den måten som Voldt angir. Voldt har rett til å starte en undersøkelse av ektheten og tilstanden til de returnerte varene før refusjon skjer. Refusjoner til kjøperen skal behandles så raskt som mulig, men betalingen kan ta opptil tre dager etter mottak av returen. Refusjonen skjer til det kontonummeret du tidligere har oppgitt. Hvis kjøperen utøver sin rett til reklamasjon, har han ikke rett til å utsette sin betalingsplikt eller å kvitte utestående fakturaer.

Hvis leveransen ikke er fullstendig og/eller en eller flere produkter mangler på grunn av Voldt, skal Voldt etter en forespørsel fra kjøperen returnere den eller de manglende produktene eller avbryte restordren. Bekreftelsen på mottak av produktene er førende i dette tilfellet. Eventuelle skader som kjøperen har lidd som følge av avvikende leveranse kan ikke erstattes av Voldt.

Artikkel 10 Priser

I løpet av tilbudsperioden kan prisene på tilbudte produkter ikke økes, med mindre det skjer endringer i momssatsene. Prisene som er oppgitt i tilbudet er eksklusive mva, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Prisene som er oppgitt i tilbudet er basert på kostnadsfaktorene som gjaldt på tidspunktet av avtaleinngåelsen, for eksempel import- og eksporttoll, frakt- og lossingskostnader, forsikringer samt eventuelle gebyrer og skatter. Når det gjelder produkter eller råvarer der det forekommer prisfluktuasjoner på finansmarkedet og som Voldt ikke har noen innflytelse over, kan Voldt tilby disse produktene til varierende priser. Tilbudet vil angi at prisene er veiledende priser og kan svinge.

Artikkel 11 Betalings- og innkreving

Betaling bør skje på forhånd i valutaen som fakturaen er utstedt i, via den angitte metoden. Kjøperen kan ikke gjøre krav på noen rettigheter eller forventninger basert på en budsjettering som er utstedt på forhånd, med mindre partene uttrykkelig har avtalt noe annet. Kjøperen skal gjøre en engangsbetaling til Voldts bankkonto og de opplysningene denne har fått kjennskap til. Partene kan bare avtale en annen betalingsfrist etter uttrykkelig og skriftlig samtykke fra Voldt. Hvis kjøperens periodiske betalingsforpliktelse er avtalt, har Voldt rett til å justere de gjeldende prisene og avgiftene skriftlig med en varsel på tre måneder. Ved avvikling, konkurs, arrest eller betalingsstans fra kjøperen, forfaller Voldts krav mot kjøperen umiddelbart og er betalbare. Voldt har rett til å bruke de betalingene som kjøperen gjør først til å redusere kostnadene, deretter til å redusere renten som forfaller til betaling og til slutt til å redusere hovedstol og løpende rente. Voldt kan, uten å være i forsinkelse, nekte å akseptere et betalingsforslag hvis kjøperen angir en annen rekkefølge for tildelingen. Voldt kan nekte å tilbakebetale hele hovedbeløpet hvis ikke den forfalte renten og løpende renter samt kostnadene blir betalt. Hvis kjøperen ikke oppfyller sin betalingsforpliktelse og ikke har oppfylt sin plikt innen 30 dager etter betalingsfristen som er fastsatt for kjøperen, er kjøperen i forsinkelse, gitt at det er et selskap. Fra den dagen kjøperen er i forsinkelse, skal Voldt, uten videre varsel om forsinkelse, kreve lovpålagt (kommersiell) rente fra og med den første dagen av forsinkelsen til full betaling er mottatt og erstatning for de utenrettslige kostnadene i henhold til artikkel 6:96 i den nederlandske sivilloven, som skal beregnes i henhold til skalaen i dekretet om erstatning for kostnader for utenrettslig inndrivelse fra 1. juli 2012. Hvis Voldt har hatt flere eller høyere kostnader som er rimelig nødvendige, skal disse kostnadene være berettiget til erstatning. Kjøperen skal også betale for de juridiske og utførende kostnadene.

Artikkel 12 Bevaring av eiendomsretten

Alle varer som leveres av Voldt forblir Voldts eiendom til kjøperen har oppfylt alle følgende forpliktelser fra alle avtalene som er inngått med Voldt. Kjøperen har ikke rett til å pantsette de varene som omfattes av eiendomsforbeholdet eller å belaste dem på noen annen måte hvis eiendomsretten ennå ikke er overført helt og holdent. Hvis tredjepart beslaglegger varene som er levert under eiendomsforbehold eller ønsker å etablere eller utøve rettigheter til dem, er kjøperen forpliktet til å informere Voldt om dette så snart det rimelig kan forventes. Hvis Voldt vil utøve sin eiendomsrett i henhold til denne artikkelen, gir kjøperen hermed sin betingelsesløse og ugjenkallelige samtykke og gir Voldt eller tredjepart som utpekes av Voldt rett til å gå inn på alle steder der Voldts eiendom finnes og ta tilbake disse varene. Voldt har rett til å beholde den eller de produktene som kjøperen har kjøpt hvis kjøperen fortsatt ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser, selv om Voldt har en plikt til å overføre eller overlevere dem. Når kjøperen fortsatt har oppfylt sine forpliktelser, skal Voldt gjøre sitt ytterste for å levere de kjøpte produktene til kjøperen så snart som mulig, men senest innen 20 arbeidsdager. Kostnader og andre (følge)skader som følge av at de kjøpte produktene beholdes, skal være på kjøperens bekostning og risiko og skal kompenseres av kjøperen på første anmodning til Voldt.

Artikkel 13 Garanti

Voldt garanterer at produktene oppfyller avtalen, de spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, bruksevne og/eller helse, samt de juridiske reglene/forskriftene som gjelder på tidspunktet for avtalens gjennomføring. Dette gjelder selv om varene som skal leveres er ment for bruk utenlands, og kjøperen uttrykkelig har informert selgeren om denne bruken skriftlig ved avtalens inngåelse. Hvis det gis noen garanti, skal den begrenses til det som uttrykkelig er avtalt skriftlig og bare i den grad garantien er innhentet fra leverandøren/produsenten.

Artikkel 14 Avbestilling og oppløsning

Voldt har rett til å avbryte utførelsen av sine forpliktelser eller å oppløse avtalen hvis kjøperen ikke eller ikke fullstendig oppfyller sine (betalings-) forpliktelser i henhold til avtalen. I tillegg har Voldt rett til å uten domstolsinngrep oppløse avtalen som eksisterer mellom Voldt og kjøperen, i den grad den ennå ikke har blitt utført, hvis kjøperen ikke, ikke i tide eller ikke på riktig måte oppfyller de forpliktelser som følger for ham fra en avtale som er inngått med Voldt. Videre har Voldt rett til å si opp avtalen uten forhåndsvarsel hvis det oppstår omstendigheter av en slik art at det ikke lenger kan kreves at avtalen blir oppfylt eller at det ikke lenger kan kreves at den oppfylles på en rimelig og rettferdig måte, eller hvis det oppstår andre omstendigheter som er av en slik art at det ikke lenger kan forventes at avtalen skal opprettholdes uten endringer. Hvis avtalen blir oppløst, forfaller Voldts krav mot kjøperen umiddelbart til betaling. Hvis Voldt avbryter utførelsen av sine forpliktelser, skal Voldt beholde sine krav i henhold til loven og avtalen. Voldt har alltid rett til å kreve erstatning.

Artikkel 15 Ansvarsbegrensning

Hvis Voldts utførelse av avtalen fører til at Voldt blir erstatningspliktig overfor kjøperen eller tredjepart, skal dette ansvaret begrenses til kostnadene som Voldt belaster i forbindelse med avtalen, med mindre skaden skyldes forsett eller grov uaktsomhet. Voldts ansvar er uansett begrenset til det maksimale erstatningsbeløpet som forsikringsselskapet betaler ut per hendelse og år. Voldt er ikke ansvarlig for følgeskader, indirekte skader, tap av fortjeneste og/eller tap, savnede besparelser og skader som følge av bruken av de leverte produktene. Voldt er ikke ansvarlig for og/eller forpliktet til å reparere skader som skyldes bruk av produktet. Voldt gir strenge vedlikeholds- og bruksinstruksjoner som må følges av kjøperen. Alle skader på produktene som følge av slitasje og bruk, er uttrykkelig ekskludert fra ansvar (dette inkluderer spor av bruk, bruksskader, fallskader, lys- og vannskader, tyveri, tap osv.). Voldt er ikke ansvarlig for skader som er eller kan være resultatet av noen handling eller unnlatelse som følge av (defekt og/eller feilaktig) informasjon på nettsiden/nettstedene eller fra lenkede nettsteder. Voldt er ikke ansvarlig for og/eller pliktig til å reparere skader som har oppstått som følge av bruk av produktet. Voldt gir strenge vedlikeholds- og bruksanvisninger som må følges av kjøperen. Alle skader på produkter som følge av slitasje og bruk er uttrykkelig utelukket fra ansvar (dette inkluderer spor av bruk, bruksskader, fallskader, lys- og vannskader, tyveri, tap osv.). Voldt er ikke ansvarlig for skader som er eller kan være resultatet av noen handling eller unnlatelse som følge av (mangelfull og/eller feilaktig) informasjon på nettsiden/nettstedene eller fra lenkede nettsteder. Voldt er ikke ansvarlig for feil og/eller uregelmessigheter i nettsidens funksjonalitet og er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser eller utilgjengelighet på nettsiden av noen årsak. Voldt garanterer ikke at innholdet i og e-post som sendes av/på oppdrag fra Voldt overføres korrekt og fullstendig, og heller ikke at det mottas i tide. Alle krav fra kjøperen på grunn av mangler fra Voldts side skal opphøre å gjelde hvis disse ikke er rapportert skriftlig og begrunnet til Voldt innen ett år etter at kjøperen fikk kjennskap til eller rimelig kunne ha fått kjennskap til de faktiske forholdene som ligger til grunn for kravene. Kjøperens alle krav skal under alle omstendigheter forfalle ett år etter at avtalen har opphørt å gjelde.

Artikkel 16 Force majeure

Voldt er ikke ansvarlig hvis den ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen som følge av force majeure, og den kan heller ikke holdes ansvarlig for å oppfylle noen forpliktelse hvis den hindres fra å gjøre det som følge av en omstendighet som ikke skyldes Voldt og som ikke skyldes Voldts ansvar i henhold til loven, rettspraksis eller allment aksepterte meninger. Med force majeure menes under alle omstendigheter, men er ikke begrenset til det som i denne forbindelse anses som force majeure i loven og rettspraksis, (i) force majeure hos Voldts leverandører, (ii) manglende oppfyllelse av forpliktelser hos leverandører som er foreskrevet eller anbefalt av kjøperen til Voldt, (iii) defekter ved varer, utstyr, programvare eller materiale fra tredjepart, (iv) statlige tiltak, (v) strømbrudd, (vi) feil på internett, datanettverk og telekommunikasjonsfasiliteter (f.eks. på grunn av cyberkriminalitet og hacking), (vii) naturkatastrofer, (viii) krig og terrorangrep, (ix) generelle transportproblemer, (x) streiker i Voldts virksomhet og (xi) andre situasjoner som etter Voldts oppfatning ligger utenfor dens kontroll og som midlertidig eller permanent hindrer Voldt fra å oppfylle sine forpliktelser. Voldt har rett til å påberope force majeure hvis omstendigheten som hindrer (fortsatt) oppfyllelse oppstår etter at Voldt skulle ha oppfylt sitt løfte. Partene kan oppheve sine forpliktelser i henhold til avtalen i løpet av tiden force majeure pågår. Hvis denne perioden varer lenger enn to måneder, har hver av partene rett til å avslutte avtalen, uten forpliktelse til å betale erstatning til den andre parten. I den grad Voldt allerede har oppfylt deler av sine forpliktelser i henhold til avtalen på tidspunktet for force majeure, eller vil være i stand til å oppfylle dem, og en uavhengig verdi kan tilskrives den oppfylte og den delen som skal oppfylles, har Voldt rett til å fakturere den allerede oppfylte og den delen som skal oppfylles separat. Kjøperen er forpliktet til å betale denne fakturaen som om den var en separat avtale.

Artikkel 17 Overføring av risiko

Risikoen for tap eller skade på produktene som er gjenstand for avtalen, overføres til kjøperen på det tidspunktet varene forlater Voldts lager.

Artikkel 18 Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter og opphavsrett som tilhører Voldt skal eksklusivt holdes av Voldt og skal ikke overføres til kjøperen. Det er forbudt for kjøperen å avsløre og/eller mangfoldiggjøre, endre eller gjøre tilgjengelig alle dokumenter som Voldts immaterielle rettigheter og opphavsrett hviler på for tredjepart uten Voldts uttrykkelige og skriftlige forhåndsgodkjennelse. Hvis kjøperen ønsker å gjøre endringer på varer som er levert av Voldt, må Voldt uttrykkelig godkjenne de tiltenkte endringene. Kjøperen kan ikke bruke produktene som omfattes av Voldts immaterielle rettigheter på annen måte enn det som er avtalt i avtalen.

Artikkel 19 Personvern, databehandling og sikkerhet

Voldt vil behandle kjøperens og besøkendes (personlige) opplysninger på nettsiden/nettstedene med forsiktighet. På forespørsel vil Voldt informere den berørte personen. Hvis Voldt må gi informasjonssikkerhet på grunnlag av avtalen, skal denne sikkerheten oppfylle de avtalte spesifikasjonene og en sikkerhetsnivå som ikke er urimelig med tanke på den nyeste teknologien, oppgavenes følsomhet og de kostnadene som er forbundet med dem.

ARTIKKEL 20 Klageprosedyren

  1. Entreprenøren skal ha en tilstrekkelig kjent klageprosedyre og skal behandle klagen i samsvar med denne prosedyren.

  2. Reklamasjoner om gjennomføringen av avtalen må leveres til entreprenøren innen 7 dager med en fullstendig og tydelig beskrivelse etter at forbrukeren har oppdaget feilene.

  3. Klager som er levert til entreprenøren skal besvares innen 14 dager fra mottaksdagen. Hvis en klage krever en forutsigbar lengre behandlingstid, skal entreprenøren svare innen 14-dagersperioden med en melding om at han eller hun har mottatt klagen og gi informasjon om når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

  4. Hvis klagen ikke kan løses ved en gjensidig avtale, oppstår det en tvist som omfattes av tvisteløsningsprosedyren.

  5. Ved klager skal forbrukeren først henvende seg til Voldt. Ved klager som ikke kan løses ved gjensidig samråd, bør forbrukeren kontakte Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), som medler kostnadsfritt. Hvis en løsning fortsatt ikke kan oppnås, har forbrukeren mulighet til å få sin klage behandlet av Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com), hvis beslutning er bindende og hvor både entreprenør og forbruker godtar denne bindende beslutningen. Det er kostnader knyttet til å levere inn en tvist til denne tvistekomiteen, som forbrukeren må betale til den aktuelle komiteen. Det er også mulig å levere inn klager via den europeiske plattformen ODR (http://ec.europa.eu/odr).

  6. En klage opphever ikke entreprenørens plikter med mindre entreprenøren skriftlig angir noe annet.

  7. Hvis entreprenøren anser at klagen er berettiget, skal entreprenøren etter eget skjønn enten erstatte eller reparere de leverte produktene kostnadsfritt.

ARTIKKEL 21 - Tvister

Nederlandsk lov skal utelukkende gjelde for avtaler mellom Voldt.nl og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder for.

Artikkel 22 - Anvendelig lov

Nederlandsk lov skal gjelde for enhver avtale mellom Voldt og kjøperen. Anvendeligheten av (CISG) Wiens salgskonvensjon er uttrykkelig utelukket. Ved tolkning av innholdet og omfanget av disse generelle vilkårene skal den nederlandske teksten alltid være avgjørende. Voldt har rett til ensidig å endre disse generelle vilkårene. Enhver tvist som oppstår på grunn av eller som følge av avtalen mellom Voldt og kjøperen, skal avgjøres av den kompetente distriktsdomstolen Midden-Nederland i Utrecht, med mindre bestemmelser i ufravikelig lovgivning fører til at en annen domstol er kompetent. Maarsbergen, 26. februar 2020'